Bài tập peptit hay và khó có lời giải

Bài tập peptit hay và rất khó có thể có lời giải

Giải một vài bài tập peptit hay với khó

Câu 1: Đun lạnh 0,12 mol tất cả hổn hợp E chứa 2 peptit X, Y đều mạch hở cùng được tạo bởi các αamino axit phải dùng 450 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được tất cả hổn hợp chỉ cất a gammuối A và b gam muối bột B (M (đktc) thu được thuộc số mol teo và H O. Tỉ trọng a:b gần nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 0,65 B. 0,75 C. 0,85 D. 0,55

Lời giải chi tiết:

Có n(CO ) = n(H O) thì E còn được cấu trúc bởi Lys.Cho rằng trọng lượng 21,36 gam E gấp k lần cân nặng 0,12 mol E.Đưa 21,36 gam E về (nhớ kĩ co ; H O thuộc số mol)

CnH2nN2O3 (0,225k mol)

H2O (0,105k mol) ⇒ 0,225k.(14n+76) + 1,26k= 21,36 (1)

NH ( 0,21k mol)

Mặt khác: nO2= 0,225k.(1,5n-1,5) + 0,25.0,21k = 1,1625 (2)

nk = 58/15 → n = 116/15 → nLys/0,12 mol E = 0,21

k = 0,5 k = 0,5

→ b = 35,28 → a = mE + mNaOH – mH2O – b = 23,28

→ a: b ≈ 0,66

Câu 2: hỗn hợp E chứa 3 peptit X, Y, Z hầu như mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol E đề nghị dùng1,58 mol O thu được cùng 1,28 mol co và H O. Ngoài ra đun rét 45,8 gam E với600 ml hỗn hợp NaOH 1,25M; cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được m gam hỗnhợp rắn khan, trong các số đó có chứa 2 muối của nhị α-amino axit tự nhiên. Cực hiếm của m là

A. 71,3 B. 74 C. 72,2 D. 73,1

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: nO/E = 1,28.3 – 1,58.2 = 0,68 → ŌE = 3,4

Một peptit chỉ cấu tạo bởi các amino axit đơn giản “thường” thiết yếu cho hiệusố mol teo và H O bằng O ( chỉ bao gồm đipeptit là “làm được như vậy”, tất cả cácpeptit còn sót lại đều cho giá trị dương). Khi đến hỗn hợp có thêm Lys (_NH) thì giá trị này giảm đi, cùng với Glu (-COO) thì ngược lại.

Bạn đang xem: Bài tập peptit hay và khó có lời giải

E chỉ được chế tạo ra từ 2 amino axit và lại sở hữu số hiệu teo , H O bằng 0. Bao gồm 2 khả năngxảy ra:

Hỗn vừa lòng chỉ chứa những đipeptit chế tạo bởi những amino axit dễ dàng và đơn giản (Loại vị ŌE ≠ 3)

– E cấu tạo từ 1 amino axit đơn giản dễ dàng và 1 axit thuộc hàng đồng đẳng của Lys.Tóm lại, E chỉ được cấu trúc từ một amino axit dễ dàng và đơn giản và 1 amino axit ở trong dãyđồng đẳng của Lys.

→ E tất cả CnH2nN2O3

-H2O → nH2O = x → nCnH2nN2O3 = x + 0,2

NH (2x mol)

Khối lượng 45,8 gam E vội vàng 1,25 lần cân nặng của 0,2 mol E→ m = 45,8 + 0,75.40 – 18.0,2.1,25 = 71,3 gam.

Câu 3: X, Y là 2 peptit mạch hở các được sản xuất bởi những amino axit no, 1 đội -NH (M gọi A, B là 2 aminoaxit yêu cầu tìm

0,05.(MA + MB + 44) = 12,62→ MA + MB = 208,4 → không kiếm được A, B.→ GluAaBb (0,03 mol); Glu2AcBd (0,02)(a, b, c, d là những số nguyên dương; a + b + c + d = 5)– trường hợp a + b = 2 → c + d = 3→ GluAB (0,03); Glu2AB2 (0,02)0,05M + 0,07M = 12,62 – 0,12.22 = 9,98 → M = 75; M = 89

→ %Y = ( 0,02.475.100) / ( 0,02.475 + 0,03.275) = 53,521

– giả dụ a + b = 3 → c + d = 2→ GluAB2 (0,03); Glu2AB (0,02)0,05M + 0,08M = 12,62 – 0,15.22 = 9,32 → không tìm kiếm được MA , MB .

Xem thêm: Techsmith Camtasia Studio 8, Aplikasi Edit Video Youtube Camtasia Studio 8

*

Bài tập peptit hay cùng khó rất có thể xuất hiện nay trong đề thi đại học

Câu 1. Tất cả hổn hợp X tất cả 2 peptit (được tạo do Gly, Ala, Val), metylamin và axit glutamic. Đốtcháy trọn vẹn m gam X (trong kia số mol của metylamin với axit glutamic bởi nhau) chiếm được 0,25 mol CO2,0,045 mol N2 và 0,265 mol H2O. Quý giá của m sớm nhất với:A. 7,42. B. 7,18. C. 7,38. D. 7,14.

Câu 2. X, Y là 2 peptit mạch hở đông đảo được chế tạo bởi các amino axit no, 1 team -NH2 (MX Đun nóng hỗn hợp A cất X, Y bằng lượng NaOH vừa đủ, nhận được 25,99 gam các thành phần hỗn hợp 3 muối (trong đó muốinatri của axit glutamic chiếm phần 51,44% về yếu tắc khối lượng) cùng 0,12 mol H2O. Biết tổng số link peptittrong X, Y là 6. Phần trăm trọng lượng Y trong tất cả hổn hợp A gần với cái giá trị nào sau đây?A. 46% B. 54% C. 42% D. 58%

Câu 3. X là peptit mạch hở kết cấu từ axit glutamic cùng 1 α-amino axit Y no mạch hở chứa 1 nhóm–NH2 và 1 team –COOH. Để tính năng vừa đầy đủ với 0,01 mol X bắt buộc 0,09 mol NaOH tạo thành các thành phần hỗn hợp muốitrung hoà. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol X phải 0,27 mol O2. Sản phẩm cháy thu được kêt nạp vàodung dịch Ba(OH)2 dư thấy lộ diện 47,28 gam kết tủa. Cân nặng tương ứng với 0,02 mol X làA. 6,18. B. 12,36. C. 13,48 D. 16,56.

Câu 4.Hỗn đúng theo E đựng chất X (C8H15O4N3) và hóa học Y (C10H19O4N); trong đó X là một trong những peptit, Ylà este của axit glutamic. Đun rét 73,78 gam các thành phần hỗn hợp E với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được dung dịch cóchứa m gam muối của alanin và tất cả hổn hợp F cất 2 ancol. Đun nóng tổng thể F với H2SO4 sệt ở 140oC, thu được21,12 gam các thành phần hỗn hợp ete. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm m làA. 44,4 B. 11,1 C. 22,2 D. 33,3

Câu 5: A với B là nhì α-aminoaxit đa số chỉ đựng 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH trong phân tử.Phân tử B nhiều hơn nữa A một tổ CH2. Tetrapeptit M mạch hở được sản xuất thành từ bỏ A, B và axit glutamic. Hỗnhợp X có M cùng một axit no, nhị chức, mạch hở (N). Cho hỗn hợp X phản nghịch ứng toàn diện với 250 ml dung dịchNaOH 2M thu được các thành phần hỗn hợp muối Y. Nung lạnh Y trong oxi dư thu được Na2CO3; 13,664 lít khí CO2; 7,74gam nước cùng 0,896 lít N2. Cho thấy thêm MN > 90. Thể tích các khí đo ở đktc. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khốilượng muối của aminoaxit B trong tất cả hổn hợp Y làA. 2,96 gam. B. 2,34 gam. C. 3,54 gam. D. 4,44 gam.