Cách gỡ visual studio 2012

Trong bài viết này

This page walks you through uninstalling Visual Studio, our integrated suite of productivity tools for developers.

Bạn đang xem: Cách gỡ visual studio 2012

quý khách hàng đang xem: Cách gỡ visual studio 2012

Note

This topic applies to lớn Visual Studio on Windows. For Visual Studio for Mac, see Uninstall Visual Studio for Mac.

Tip

If you"re having trouble with your instance of Visual Studio, try the Repair tool. For more information, see Repair Visual Studio.

If you want to change the location for some of your Visual Studio files, it"s possible khổng lồ vì chưng so without uninstalling your current instance. For more information, see Select the installation locations in Visual Studio.

For general troubleshooting tips, see Troubleshoot Visual Studio installation and tăng cấp issues.

Find the Visual Studio Installer on your computer.

For example, on a computer running Windows 10 Anniversary Update or later, select Start và scroll khổng lồ the letter V, where it"s listed as Visual Studio Installer.


*

Note

On some computers, the Visual Studio Installer might be listed under the letter "M" as the năm ngoái.vn Visual Studio Installer. Alternatively, you can find the Visual Studio Installer in the following location: C:Program Files (x86) ienmadaichien.com Visual StudioInstallervs_installer.exe

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, và then choose Uninstall.


*

Cliông xã OK to lớn confirm your choice.

If you change your mind later and want to lớn reinstall Visual Studio 2017, start the Visual Studio Installer again, and then select Install from the selection screen.

Uninstall Visual Studio Installer

To completely remove sầu all installations of Visual Studio 2017 & the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps & Features.

In Windows 10, type Apps & Features in the "Type here to lớn search" box.Find năm ngoái.vn Visual Studio 2017 (or, Visual Studio 2017).Choose Uninstall.Then, find năm ngoái.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Xem thêm: Top 6 Cung Hoàng Đạo Nào Có Nụ Cười Đẹp Nhất ?【Xem 6,138】 Top 6 Cung Hoàng Đạo Nào Có Nụ Cười Đẹp Nhất

In the Windows Start menu, you can tìm kiếm for "installer".


*

Note

You can also find the Visual Studio Installer in the following location:

C:Program Files (x86) ienmadaichien.com Visual StudioInstallervs_installer.exe

You might have khổng lồ update the installer before continuing. If so, follow the prompts.

In the installer, look for the edition of Visual Studio that you installed. Next, choose More, và then choose Uninstall.


*

Cliông xã OK to confirm your choice.


*

If you change your mind later & want khổng lồ reinstall Visual Studio 2019 or 2022, start the Visual Studio Installer again, choose the Available tab, choose the edition of Visual Studio that you want to lớn install, và then select Install.

Uninstall Visual Studio Installer

To remove all installations of Visual Studio 2019, Visual Studio 2022, and the Visual Studio Installer from your machine, uninstall it from Apps và Features.

In Windows 10, type Apps và Features in the "Type here to search" box.Find Visual Studio 2019 or Visual Studio 2022.Choose Uninstall.Then, find năm ngoái.vn Visual Studio Installer.Choose Uninstall.

Remove sầu all files

If you experience a catastrophic error & can"t uninstall Visual Studio by using the previous instructions, there is a "last resort" option that you can consider using instead. For more information about how lớn remove all Visual Studio installation files and hàng hóa information completely, see the Remove Visual Studio page.

Get support

Sometimes, things can go wrong. If your Visual Studio installation fails, see Troubleshoot Visual Studio installation and upgrade issues for step-by-step guidance.

We also offer an installation chat (English only) tư vấn option for installation-related issues.

Here are a few more tư vấn options:

See also

Trang này còn có bổ ích không?

Có Không Quý Khách còn ý kiến như thế nào nữa không?

Ý con kiến bình luận sẽ được gửi đến tienmadaichien.com: Bằng biện pháp nhấn nút ít gửi, chủ kiến đánh giá của bạn sẽ được sử dụng nhằm cải thiện những thành phầm cùng hình thức dịch vụ của năm ngoái.vn. Chính sách về quyền riêng biệt bốn.

Bỏ qua Gửi

Phản hồi

Gửi với xem chủ kiến phản hồi dành cho

Ý loài kiến phản hồi sẽ được gửi mang đến tienmadaichien.com: Bằng giải pháp nhận nút gửi, chủ kiến phản hồi của các bạn sẽ được thực hiện nhằm nâng cấp các thành phầm và các dịch vụ của năm ngoái.vn. Chính sách về quyền riêng bốn.