Cách Nhân Hai Phân Số

Khi cộng và trừ phân số, ta thường nên quy đồng mẫu số. Tuy thế khi nhân và phân chia phân số, ta không phải quy đồng mẫu số.

Cách NHÂN phân số