Đổi số thập phân sang phân số

Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
tải lại
*
Hoán đổi
Kết quả phân số:
Phép tính:

Công cụ thay đổi phân số quý phái thập phân ►


Làm nạm nào để chuyển đổi thập tạo thành phân số

Các quá trình chuyển đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số gồm những chữ số làm việc bên nên dấu chấm thập phân (tử số) với lũy thừa của 10 (mẫu số).Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số.Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và chủng loại số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm mong chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu mã số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm cầu chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu mã số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số cùng với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số và mẫu mã số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách biến đổi số thập phân tái diễn thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... Thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng thay đổi thập tạo thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2