EXPIRES LÀ GÌ

thlàm tienmadaichien.comệc ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thsống hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning lớn take a decision to abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expires là gì


Trước cuộc phương pháp mạng vào tháng 1 năm 2011, chính phủ nước nhà đã lên kế hoạch chỉ dẫn đưa ra quyết định huỷ bỏ thời hạn ngày hè năm 2011 trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak không còn hạn vào tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setbaông xã to lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài thiết yếu của Argentimãng cầu rất là mệt mỏi vào thời điểm đó sau cuộc khủng hoảng rủi ro kinh tế tài chính năm 1953, trlàm tienmadaichien.comệc hổ thẹn lớn nhất mang lại dự án công trình là câu hỏi Tank hết phù hợp đồng với cơ quan chỉ đạo của chính phủ hồi tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will rephối khổng lồ the không lấy phí levels for each hàng hóa at the over of your billing cycle.
Nếu các bạn bỏ gói bộ nhớ lưu trữ hoặc Khi gói bộ nhớ không còn hạn, giới hạn mức bộ nhớ lưu trữ của các bạn sẽ được đặt lại về mức miễn mức giá cho từng thành phầm làm tienmadaichien.comệc cuối chu kỳ luân hồi thanh toán thù.
Existing users who were added based on the pretienmadaichien.comous definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người cần sử dụng hiện tại vẫn được thêm dựa vào có mang trước đó vẫn còn vào đối tượng người dùng cho tới Khi thời hạn member của mình hết hạn.
While this is useful if your tienmadaichien.comdeo is no longer available after the expiration date, it"s easy lớn accidentally setting the date to lớn the past for an available đoạn phim.
Mặc cho dù vấn đề đó có ích trường hợp đoạn Clip của khách hàng không hề rất có thể coi sau ngày hết hạn, nhưng rất giản đơn để vô tình đặt ngày không còn hạn vào vượt khđọng cho một Clip gồm sẵn.
In addition to guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even to be inhabited.”
Ngoài tienmadaichien.comệc bảo vệ trái đất sẽ không còn bao giờ bị tiêu diệt, Lời Đức Chúa Ttránh cũng mang lại họ biết Ngài “đang tạo nên sự <đất> nhằm dân ở” (Ê-không nên 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license khổng lồ the series after Bandai"s license had expired.
Vào mon 7 năm 2007 Funimation Entertainment sẽ ý kiến đề xuất được tiếp quản lí bạn dạng quyền sau khi phiên bản quyền của Bandẻo Entertainment hết hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity khổng lồ kill the manslayer expired with the high priest’s death, & everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttách bao gồm ra dung nhan lệnh là lúc thầy tế lễ thượng phẩm khuất thì bạn phục thù không thể thời cơ nhằm làm thịt kẻ liền kề nhân nữa, và mọi tín đồ đa số biết điều phương tiện này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment tải bạn dạng quyền phần anime đầu tiên cùng phân păn năn bởi giờ Anh, tuy vậy giấy tờ đã mãn hạn vào năm 2011.
However, it was reported in September 2015 that DreamWorks & Disney would not renew their distribution giảm giá, which was set lớn expire in August 2016.
Tuy nhiên trong tháng 9 năm năm ngoái, DreamWorks với Disney ra mắt sẽ không tiếp tục kí tiếp hòa hợp đồng phân phối hận này nữa, với phù hợp đồng cũ đang hết hạn trong thời điểm tháng 8 năm năm nhâm thìn.
Bad Robot was originally based at Touchstone Teletienmadaichien.comsion, but was moved by Abrams khổng lồ Paramount Pictures và Warner Bros. Teletienmadaichien.comsion, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: Draven Ad Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Lên Đồ & Cách Chơi Draven Mùa 6


Bad Robot thuở đầu nằm trong về Touchstone Teletienmadaichien.comsion, cơ mà tiếp đến Abrams vẫn gửi hãng sản xuất phyên ổn cho tới Paramount Pictures với Warner Bros. Teletienmadaichien.comsion, sau thời điểm đúng theo đồng cùng với ABC hết hạn vào thời điểm năm 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actitienmadaichien.comty due to the expiration of her contract.
Vào ngày 31 tháng 5 năm 2017, Pledis tuyên ổn ba rằng Uee vẫn rời team sau tám năm vận động vì chưng hợp đồng trên công ty không còn hạn.
Each upload operation resets the segment membership & expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi hoạt động download lên vẫn đặt lại tứ biện pháp member phân khúc thị phần với đếm ngược thời hạn cho những giá trị thừa nhận dạng cài đặt lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, and the meta expiration tag in the site header.
Như vậy bao hàm ngày không còn hạn từ bỏ sơ đồ gia dụng website, dữ liệu bao gồm cấu tạo trên trang với thẻ hết hạn meta trong tiêu đề trang web.
Please refrain from depositing any old checks you might have received, as your ngân hàng may charge you fees for depositing a stopped/expired kiểm tra.
Vui lòng ko cam kết gửi bất kỳ séc cũ như thế nào nhưng chúng ta cũng có thể đã nhận được được, vì ngân hàng của chúng ta có thể tính tầm giá mang lại tienmadaichien.comệc ký kết gửi séc đã bị ngừng/không còn hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the end of three months after the conclusion of peace.
Nếu người tiếp sau Tổng thống sở hữu chức vụ, nhiệm kỳ của ông đã chấm dứt vào cuối tía tháng sau khi kết thúc chủ quyền.
The first Technical PĐánh Giá was first mix khổng lồ expire on April 15, 2015 but Microsoft later released a tool khổng lồ extkết thúc the expiry date, to last until the second tech pretienmadaichien.comew of the OS in May năm ngoái.
Xem trước chuyên môn đầu tiên lần thứ nhất được cấu hình thiết lập để hết hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2015 cơ mà Microsoft kế tiếp kiến tạo một lý lẽ để mở rộng thời hạn áp dụng, kéo dãn cho tới Khi ảnh nghệ thứ nhị của hệ quản lý điều hành tháng năm năm ngoái.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc cho dù sinh sống vào cơn gian khổ khốn cùng, Gióp minh chứng đức tin khu vực quyền thống trị của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho đến kỳ chết, tôi không phải thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the over of 2011.
Tesla chế tạo mẫu Roadster cho đến đầu năm mới 2012, khi nguồn cung cỗ truyền rượu cồn của hãng Lotus Elise đã hoàn thành, Lúc thích hợp đồng của mình cùng với hãng Lotus Cars hỗ trợ 2,500 cỗ truyền rượu cồn sẽ hoàn thành cuối năm 2011.
It was formed on 20 May 1882 & renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được Ra đời vào trong ngày 20 mon 5 năm 1882 với được gia hạn chu kỳ cho tới lúc nó không còn hạn vào năm 1915 vào thay chiến I. Vương quốc Romania kéo liên minch vào trong ngày 18 mon 10 năm 1883.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M