Hereinafter Là Gì

Thư điện tử chủ thể này
*
LinkBaông chồng Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ đề này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề sau đó
*
Tiensigiay

*

Sau đấy là một số trong những thuật ngữ (defination) thường bắt gặp trong thích hợp đồng. Mình đã lý giải ví dụ nghĩa, biện pháp sử dụngbên dưới cmt.

Bạn đang xem: Hereinafter là gì

agreement (n.)an arrangement between two or more people, countries etc; contract => Hợp đồng, sự thỏa thuận ~Contract.appendix (n.)additional or supplementary material at end of contract, book etc => Phú lục, phần phú lục cuối hợp đồng.arbitration (n.)settlement of a dispute by a person chosen by both parties -khổng lồ arbitratev.=> Trọng tài (cơ quan); arbitrator (n) Trọng tài viên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Idm Full Vĩnh Viễn Mọi Phiên Bản, Tải Idm Miễn Phí Vĩnh Viễn 100%

article (n.)a particular statement or stipulation in a contract etc; clause => Điều khoản ~clause,provisionclause(n.)a particular statement or stipulation in a contract etc;~ articlecondition (n.)anything necessary before the performance of something else ~ Condition được phát âm nôm mãng cầu là điều kiện, thường thì đi chung một nhiều "terms & condition" dịch tầm thường là luật pháp. Ví dụ: Both Parties agree toenter inkhổng lồ this Contract under the terms & conditions mix forth as follows: Hai bên thông nhất ký phối hợp đồng dựa vào các pháp luật sau:.force majeure (n.)superior, power; unforeseeable sự kiện excusing one các buổi party from fulfilling contract ~ Sự kiệnbất khả kháng.fulfil (v:) lớn satisfy a condition; to lớn complete the required task; to lớn fulfill US ~ thi hành/ triển khai (nghĩa vụ)herein (adv:) in here; in this (document etc) tại phía trên.hereinafter (adv:) in the following part (of this document etc)heretofore (adv:) up until now; until the present; before thisin behalf of:in the interests of (person etc); for (person etc); on behalf of (UK)on the one hand: on one side -on the other handon the other side : Một mặt...ngoài ra...tiệc nhỏ (n.)the person or persons forming one side of an agreement: 2 bên phía trong hợp đồngstipulate (v.)to lớn specify as an essential condition -stipulationn. ~ quy địnhterms (n.)conditions or stipulations ~ Điều khoản ~ article, clause,warrant (v.)khổng lồ give sầu formal assurance; khổng lồ guarantee ~ bảo hành, bảo đảm; waranty ~ điều khoản bảo hànhwhereas (conj:) it being the case that; in view of the fact that ~ trong khi