Jack of all trades nghĩa là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tienmadaichien.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Jack of all trades nghĩa là gì

In this way, apposition has become a conceptual jack-of-all-trades which can always be conveniently invoked in order khổng lồ tài khoản for marginal constructions in grammar.
The explaining jack-of-all-trades has everything in readiness before the beginning of the performance, và now it begins.
It is a jack-of-all-trades holding rem& inmates, medical transients (inmates undertaking medical treatment), inmates with short sentences & inmates undertaking programs.
However, the jack-of-all-trades unique of their profession makes them less powerful at each individual skill than the classes which specialize in them.
She swiftly became a jack-of-all-trades who could actually create new innovative sầu products in the highly technical industry of scucha equipment.
He is a down-to-earth jack-of-all-trades handyman, who comes into lớn his own in this new world through his innate ability lớn scavenge useful bits and pieces.
The system"s failure to achieve popularity came from its jack-of-all-trades, master-of-none position.
It"s unclear whether he is really a philosopher or more like a jack-of-all-trades who has made a secure home in philosophy departments a comfortable base for somewhat undisciplined adventurings.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên tienmadaichien.com tienmadaichien.com hoặc của tienmadaichien.com University Press xuất xắc của các bên cấp phép.

Xem thêm: Pardon Me Là Gì - Pardon Me Có Nghĩa Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tienmadaichien.com English tienmadaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語