Ôn Tập Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số Lớp 5

Rút gọn những phân số. Quy đồng mẫu các phân số. Tìm các phân số bằng nhau trong những phân số bên dưới đây:


Rút gọn những phân số: (dfrac1525); (dfrac1827); (dfrac3664).

Bạn đang xem: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số lớp 5

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng phân chia hết cho số tự nhiên và thoải mái nào to hơn (1).

- phân tách tử số và mẫu mã số mang lại số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho tới khi nhận thấy phân số buổi tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac1525 = dfrac15:525:5 = dfrac35);

(dfrac1827 = dfrac18 :927:9 = dfrac23); 

(dfrac3664 = dfrac36:464 : 4 = dfrac916).


Quy đồng mẫu các phân số:

a) (dfrac23) và (dfrac58); b) (dfrac14) và (dfrac712); c) (dfrac56) và (dfrac38). 

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với chủng loại số của phân số trang bị hai.

Lấy tử số và chủng loại số của phân số trang bị hai nhân với chủng loại số của phân số đồ vật nhất.

Lời giải chi tiết:

a) MSC: 24

(dfrac23= dfrac2 imes 83 imes 8 = dfrac1624); (dfrac58=dfrac5 imes 38 imes 3=dfrac1524).

b) MSC: 12

(dfrac14 = dfrac1 imes 34 imes 3 = dfrac312) ; giữ nguyên (dfrac712).

c) MSC 24:

(dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4 = dfrac2024); (dfrac38= dfrac3 imes 38 imes 3 = dfrac924).


Bài 3


Video trả lời giải


Tìm những phân số bởi nhau trong số phân số dưới đây:

(dfrac25;; ;quad dfrac47;; ;quaddfrac1230;; ;quaddfrac1221;; ;quaddfrac2035) (;; ;quaddfrac40100.) 

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số buổi tối giản. Những phân số bao gồm phân số về tối giản cân nhau thì chúng bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(dfrac1230=dfrac12 :630: 6= dfrac25);

(dfrac1221=dfrac12:3 21:3= dfrac47);

(dfrac2035=dfrac20:5 35:5= dfrac47);

(dfrac40100=dfrac40 :20100: 20= dfrac25). 


Vậy (dfrac1230=dfrac40 100= dfrac25);
(dfrac1221=dfrac2035= dfrac47).
tienmadaichien.com

Lý thuyết

a) đặc thù cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

Nếu chia hết cả tử số và mẫu mã số của một phân số mang đến cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

Xem thêm: Bố Bạn Bao Nhiêu Tuổi Tiếng Anh, Hỏi Và Trả Lời, Bạn Bao Nhiêu Tuổi Dịch Sang Tiếng Anh

Ví dụ 1 : (dfrac 5 6 = dfrac 5 imes 3 6 imes 3= dfrac 15 18).

Ví dụ 2 : (dfrac 15: 3 18:3= dfrac 5 6).

b) Ứng dụng đặc thù cơ bản của phân số

Dạng 1: Rút gọn phân số

Bước 1: Xét xem cả tử số và mẫu số của phân số đó cùng phân chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái nào to hơn (1)).

Bước 2: phân chia cả tử số và mẫu mã số của phân số đó mang lại số đó.

Bước 3: Cứ làm cho như thế cho tới khi kiếm được phân số buổi tối giản.

Chú ý: Phân số tối giản là phân số tất cả tử số và mẫu mã số không cùng phân tách hết mang đến số nào to hơn (1).

Ví dụ:

$eginarrayldfrac1215 = dfrac12:315:3 = dfrac45\dfrac2135 = dfrac21:735:7 = dfrac35endarray$

Dạng 2: Quy đồng mẫu mã số những phân số

a) trường hợp mẫu số chung bởi tích của hai chủng loại số của hai phân số đã cho.

Bước 1: đem cả tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với chủng loại số của phân số trang bị hai.

Bước 2: mang cả tử số và chủng loại số của phân số máy hai nhân với mẫu số của phân số thiết bị nhất.

Ví dụ: Quy đồng nhì phân số sau: (dfrac34) với (dfrac73)

MSC: (12)

(eginarrayldfrac34 = dfrac3 imes 34 imes 3 = dfrac912\dfrac73 = dfrac7 imes 43 imes 4 = dfrac2812endarray)

b) mẫu số của một trong các phân số chia hết cho mẫu số của những phân số còn lại

Bước 1: Lấy chủng loại số phổ biến là chủng loại số mà phân tách hết mang đến mẫu số của các phân số còn lại.

Bước 2: search thừa số phụ.

Bước 3: Nhân cả tử số và chủng loại số của các phân số còn sót lại với quá số phụ tương ứng.

Bước 4: Giữ nguyên phân số gồm mẫu số chia hết mang lại mẫu số của những phân số còn lại.

Ví dụ: Quy đồng nhị phân số:

(dfrac1516) cùng (dfrac38)

MSC: (16)

(dfrac1516 = dfrac1516;,,,,,,,,,,,,,,,dfrac38 = dfrac3 imes 28 imes 2 = dfrac616)

Chú ý: Ta hay lấy mẫu mã số bình thường là số từ nhiên bé dại nhất không giống (0) với cùng chia hết cho toàn bộ các mẫu.