Other Và Another Khác Nhau Như Thế Nào

Hôm ni cô trò bản thân đã cùng nghiên cứu sự khác biệt cùng giải pháp áp dụng của những trường đoản cú one/another/other/the other/ others/ the others – các từ liên tiếp gây khó khăn mang đến các bạn khi học tiếng Anh tiếp xúc - Format TOEIC speaking nhé. lúc học phương pháp phân biệt one/ another/ other/ the other/ others/ the others trong tiếng Anh sẽ giúp đỡ cho những em không biến thành "mắc bẫy" vào đề thi TOEIC nữa nhé!


Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking & Writing Level 0-100 Free (Inter) vày Anh ngữ Ms Hoa soạn.

Bạn đang xem: Other và another khác nhau như thế nào

I. Cách dùng one, another, the other

Danh từ theo sau những từ này nên sống dạng số ít 

*
  

1) One/a chỉ đơn vị chức năng một người hay một vật· One person is holding a saxophone· There is a woman who is holding a saxophone.2) Another một (cái )khác,được sử dụng như tính trường đoản cú,theo sau là sdanh từ bỏ số không nhiều.· Another woman is holding a baton3) The other một (cái) sót lại cuối cùng,được áp dụng nhỏng tính tự .theo sau là danh từ số ít · The other woman is learning on a keyboard.

> Kiến thức về những thì trong giờ đồng hồ anh

Trong khi để học không hề thiếu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh xuất sắc những em nên xem thêm bài bác viết:

II. Cách dùng other, others, the others

1) Other vài(cái) không giống,theo sau là danh tự số nhiều· Other students are from England2) Others các thứ không giống nữa,được thực hiện như đại tự duy trì chức năng chủ ngữ vào câu,theo sau là đụng từ· Others are from China3) The others mọi (cái) không giống còn lại sau cùng,được sử dụng nlỗi đại tự giữ công dụng nhà ngữ trong câu,theo sau là cồn từ· The others are from Australia

*

Cùng cô rèn luyện những bài xích tập minh bạch về one/ another/ other/ the other/ others/ the othersEX1: Chose the right answer1. There"s no ___ way khổng lồ vì it.otherthe otheranotherAnswerother2. Some people like to rest in their miễn phí time. ___ like lớn travel.OtherThe othersOthersAnswerOthers


3. This cake is delicious! Can I have sầu ___ slice, please?otheranotherothersAnsweranother


4. Where are ___ boys?the otherthe othersothersAnswerthe other


10. He was a wonderful teacher. Everyone agreed it would be hard khổng lồ find ___ lượt thích him.anotherotherthe otherAnsweranother

 EX2: Chose the right answer.

1. Yes, I know Brigit, but who is the otheranotherothers woman next to lớn her? 2. She"s seeing otheranotherothers man." Does her boyfrikết thúc know?" 3. Tom & Jane have sầu 4 children. They put the children lớn bed while the otheranotherothers did the cooking. 4. Rachel & Jeff are watching TV. The otheranotherothers girls are out. 5. You"ve already had six whiskies. " only six? Give me otheranotherothers ! 6. We still need otheranotherothers piano player. 7. We don"t like these curtains.Could you show us some otheranotherothers ? 8. I"ve found one of my blaông xã shoes, but I can"t find the otheranotherothers. 

Key EX2: 


1. Yes, I know Brigit, but who is the other woman next to lớn her?2. She"s seeing another man." Does her boyfriover know?"3. Tom & Jane have 4 children. They put the children khổng lồ bed while the others did the cooking.4. Rachel and Jeff are watching TV. The other girls are out.5. You"ve sầu already had six whiskies. " only six? Give me another !6. We still need another piano player.7. We don"t lượt thích these curtains.Could you show us some others ?8. I"ve found one of my blaông chồng shoes, but I can"t find the other
EX3: ANOTHER, OTHER và OTHERS. Chose the right answer. 
  1) You take the new ones & I"ll take ____.  others the others Either could be used here.
  2) They gazed into lớn each _____ eyes.  other other"s others others"
  3) I"d like _____ cup of tea, please.  other another Either could be used here.
  4) They love sầu one ____- they"re such a happy family.  other another Either could be used here.
  5) The ____ people were shocked.  other others another
  6) Many _____ people have said the same.  other others
  7) I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.  other others
  8) I won"t let them vì chưng that to lớn me ____ time.  another other Either could be used here.
  9) One person"s peach is ____ person"s poison.  another other Either could be used here.
  10) I saw her ____ day.  other another the other
  11) I took the ____ book baông xã to the library.  other others
  12) Some ____ people have taken it.  other others another
  13) I go there every ____ day.  other others another

  Key EX3:
 
# QUESTION   ANSWER  
1 You take the new ones & I"ll take ____.   the others   
2 They gazed into each _____ eyes.

Xem thêm: Hoá Học 11 Bài 29: Anken Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Lý Thuyết Về Anken

  other"s   
3 I"d lượt thích _____ cup of tea, please.   another   
4 They love one ____- they"re such a happy family.   another   
5 The ____ people were shocked.   other   
6 Many _____ people have said the same.   other   
7 I"ve told Pablo, but I haven"t told the _____ yet. I"ll tell them when I see them.   others   
8 I won"t let them vị that to me ____ time.   another   
9 One person"s peach is ____ person"s poison.   another   
10 I saw her ____ day.   the other   
11 I took the ____ book bachồng khổng lồ the library.   other   
12 Some ____ people have taken it.   other   
13 I go there every ____ day.   other   

 EX4: Chọn một từ phù hợp trong ngoặc trong các câu dưới đây.A. I can see two dogs.One is small và (the other/another) is bigB. There are three chairs.One is red & ( the other/ the others) are whiteC. There are four caps.One is yellow,(another/the other)is green và the others are blueD. There are many tourists.Some came from Đài Loan Trung Quốc,(other/others)people came from Japan and(the other/the others)are Korean.

Key EX4: A. The other B. The others C. Another D. Other 

Sau Lúc ôn tập ngữ pháp Part 2 - Describe a picture, trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing Level 0-100 Free (Inter), cô Hoa đang giới thiệu đưa ra tiết thang điểm của phần II - Describe a Picture - Miêu tả tranh ma của TOEIC Speaking. Các em xem cụ thể trong nội dung bài viết tiếp sau đây nhé: