Personal pronouns là gì

Cùng trung trung khu ngoại ngữ tienmadaichien.com.dế yêu English UK Vietnam khám phá về đại trường đoản cú vào quá trình học giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại tự là từ bỏ sửa chữa chodanh từ bỏ,tránh sự lặp lại danh trường đoản cú.Bạn sẽ xem: Personal pronouns là gì

2. Phân các loại đại từ


*

Có 7 loại đại từ bỏ nhỏng sau:

2.1. Đại từ bỏ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi sản phẩm công nghệ nhấtngôi sản phẩm công nghệ haingôi vật dụng ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi sản phẩm công nghệ nhấtngôi thiết bị haingôi thứ ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they hoàn toàn có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

Bạn đang xem: Personal pronouns là gì

– Me, hlặng, her, us, them có thể làtân ngữthẳng củađộng tự.

I saw her at the các buổi party last night.

– Me, hlặng, her, us, them có thể làtân ngữcon gián tiếp củahễ trường đoản cú.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vì chưng it without them.

2.2. Đại tự biến động (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody toàn thân.Nhóm kết phù hợp với any: anything, anyone, anytoàn thân.Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everytoàn thân.Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody toàn thân.Nhóm độc lập có những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong các đại từ trên đây cũng có thể được sử dụng nhưtính trường đoản cú (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ bỏ thiết lập (possessive sầu pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại tự thiết lập = tính tự mua +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ bỏ bội phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chụ ý: ourselves, yourselves, themselves là vẻ ngoài số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủarượu cồn từkhicông ty ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom & Ann blamed themselves for the accident.

Xem thêm: Cách Để Bất Tử - Con Người Có Thể Bất Tử

– Được áp dụng nhỏng trường thích hợp trên sauhễ từ+ giới từ:

– Được áp dụng như những đại từ dấn mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh vấn đề nhà ngữ củacâuvới được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi bọn chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, bọn chúng được đặt tức thì saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke lớn the President himself.

– Được áp dụng nlỗi cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that lớn himself.

2.5. Đại tự quan hệ tình dục (relative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew hlặng liked hyên.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủahễ từ:

The man whom I saw told me to lớn come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began khổng lồ slip.Tuy nhiên, giới tự cũng hoàn toàn có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began lớn slip.

– Hình thức sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays hyên.

Xem thêm: Cấu Trúc To Call For Nghĩa Là Gì, Call For Là Gì

Crúc ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại trường đoản cú chỉ định và hướng dẫn (demonstrative sầu pronouns)

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại trường đoản cú nghi hoặc (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủacồn từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hvà vì chưng you use?What paper bởi vì you read?