PHÂN SỐ LỚP 6

Sau đấy là các bài tập TOÁN về CÁC PHÉP TÍNH PHÂN SỐ giành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài tập, yêu cầu xem lại kim chỉ nan trong những bài liên quan:


Nên xem:

✨ bài học kinh nghiệm CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ.

Bạn đang xem: Phân số lớp 6

✨ bài học SỐ ĐỐI CỦA PHÂN SỐ & QUY TẮC DẤU NGOẶC.

✨ bài học kinh nghiệm NHÂN, chia PHÂN SỐ.


Bài tập 1.1: Tính:

a) $Large frac75$ + $Large frac-125$;

b) $Large frac314$ – $Large frac514$.

Bài tập 1.2: Tính:

a) $Large frac-76$ + $Large frac-34$;

b) $Large frac127$ – $Large frac421$;

c) $Large frac-314$ – $Large frac20-35$;

d) $Large frac4-55$ + $Large frac-2-121$.

Bài tập 1.3: Tính:

a) $Large frac23-32 cdot frac-114$;

b) $Large frac34 cdot frac-5-6$;

c) $Large frac1112 : frac1314$;

d) $Large frac-27 : frac4-3$.

Bài tập 1.4: tiến hành phép tính:

a) $Large frac34$ + $Large frac43$ – $Large frac512$;

b) $Large frac-5-27$ – $Large frac1-18$ + $Large frac-29$.

Xem thêm: Phần Mềm Chuyển Đầu Số Điện Thoại Cho Iphone, Chuyển Đổi Đầu Số

c) $Large frac12$ – $Large frac34 cdot frac-218$ + $Large frac-37 : frac9-14$

d) $Large frac56$ $: 25$ – $2$ + $Large frac-73 cdot frac27$.


Bài tập 1.5: Rút gọn:

$$mathbfa); frac-45cdot frac52$$

$$mathbfb); frac12 cdot frac23 cdot frac34$$

$$mathbfc); 15 cdot frac7-3 cdot frac-114$$

$$mathbfd); frac32cdot left(frac54 : frac58 ight) : frac20212022$$

Dạng 2: Tính nhanh

Bài tập 2.1: Tính một cách hợp lý:

a) $Large frac22021$ + $Large frac-52022$ + $Large frac-12021$ + $Large frac42022$;

b) $1$ + $Large frac1-2$ – $5$ – $Large frac-34$;

c) $Large frac43 cdot frac1500cdot frac256$;

Bài tập 2.2: Tính một phương pháp hợp lý:

a) $Large frac719 cdot frac811$ + $Large frac719cdot frac311$ + $Large frac1219$.

$$mathbfb); left(frac20212022 – frac115116 cdot frac117118 ight) cdot left(frac13 – frac14 -frac112 ight)$$

Hướng dẫn: Đừng cấp quy đồng cùng tính toán, hãy quan cạnh bên trước!

Biểu thức này còn có dạng là 1 tích của nhì biểu thức (trong nhì cặp dấu ngoặc tròn), đó là: $A = frac20212022 – frac115116cdot frac117118$ và $B = frac13 – frac14 – frac112$.

Khi giải toán (hay giải quyết ngẫu nhiên vấn đề làm sao khác), luôn luôn làm hết những các bước dễ trước, sau đó mới giải quyết và xử lý những phần khó khăn sau. Mang lại nên, ta tính biểu thức B trước (vì biểu thức A quá phức tạp, số quá lớn).

Sau khi tính toán, ta tất cả $B = 0$. Biểu thức đã cho chính là $Acdot B$ nên cũng có giá trị bằng 0 (mà không buộc phải tính quý giá của A).

Dạng 3: tra cứu $x$

Bài tập 3.1: search $x$, biết:

a) $Large frac3-8$ + $x$ = $Large frac-1-20$;

b) $x$ – $Large frac2324$ = $Large frac2-15$;

c) $4$ – $x$ = $Large frac223$.

Bài tập 3.2: kiếm tìm $x$, biết:

$$mathbfa); frac1112 cdot x = frac-1314$$

$$mathbfb); frac-3-4 : x = frac1-2$$

$$mathbfc); x : frac-45 = frac57$$

Bài tập 3.3: tìm $x$, biết:

$$mathbfa); frac23 cdot x – frac47 = frac18$$

$$mathbfb); frac47 + frac59 : x = frac15$$

$$mathbfc); x – frac15 = frac27 cdot frac-115$$

Bài tập 3.4: kiếm tìm số nguyên $x$, biết:

$$mathbfa); fracx468 = frac-713 cdot frac59$$

$$mathbfb); frac-x15 = frac2-5 : frac35 – frac13$$

Đáp án những bài tập:

Dạng 1:


Bài tập 1.1:

a) $Large frac75$ + $Large frac-125$

$$=frac7 + (-12)5 = frac-55 = -1$$

b) $Large frac314$ – $Large frac514$

$$=frac3 – 514 = frac-214 = frac-17$$

Bài tập 1.2:

a) $Large frac-76$ + $Large frac-34$

$$= frac-1412 + frac-912 = frac-2312$$

b) $Large frac127$ – $Large frac421$

$$=frac7189 – frac36189 = frac-29189$$

c) $Large frac-314$ – $Large frac20-35$

$$= frac-1570 – frac-4070$$

$$=frac(-15) – (-40)70 = frac2570 = frac514$$

d) $Large frac4-55$ + $Large frac-2-121$

$$= frac-44605 + frac10605 = frac-34605$$

Bài tập 1.3: Tính:

a) $Large frac23-32 cdot frac-114$

$$=frac23 cdot (-11)(-32) cdot 4 = frac253128$$

b) $Large frac34 cdot frac-5-6$

$$= frac3 cdot (-5)4 cdot (-6) = frac1524 =frac58$$

c) $Large frac1112 : frac1314$

$$=frac1112 cdot frac1413 = frac11 cdot 76 cdot 13$$

$$=frac7778$$

d) $Large frac-27 : frac4-3$

$$= frac-27 cdot frac-34 = frac(-1) cdot (-3)7 cdot 2$$

$$= frac314$$

Bài tập 1.4:

a) $Large frac34$ + $Large frac43$ – $Large frac512$

$$= frac912 + frac1612 – frac512$$

$$= frac9 + 16 – 512$$

$$= frac2012 = frac53$$

b) $Large frac-5-27$ – $Large frac1-18$ + $Large frac-29$

$$= frac1054 – frac-354 + frac-1254$$

$$= frac10 – (-3) + (-12)54 = frac154$$

c) $Large frac12$ – $Large frac34 cdot frac-218$ + $Large frac-37 : frac9-14$

$$= frac12 – frac-112 + frac-37 cdot frac-149$$

$$= frac12 – frac-112 + frac23$$

$$= frac612 – frac-112 + frac812$$

$$= frac1512 = frac54$$

d) $Large frac56$ $: 25$ – $2$ + $Large frac-73 cdot frac27$

$$= frac56 cdot frac125 – 2 + frac-23$$

$$= frac16 cdot 5 – 2 + frac-23$$

$$= frac130 – frac6030 + frac-1030$$

$$= frac-6930$$


Bài tập 1.5:

$$mathbfa); frac-45cdot frac52$$

$$= -2$$

$$mathbfb); frac12 cdot frac23 cdot frac34$$

$$= frac14$$

$$mathbfc); 15 cdot frac7-3 cdot frac-114$$

$$= frac5 cdot 1 cdot (-1)(-1) cdot 2 = frac52$$

$$mathbfd); frac32cdot left(frac54 : frac58 ight) : frac20212022$$

$$= frac32 cdot left(frac54 cdot frac85 ight) : frac20212022$$

$$= frac32 cdot frac21 : frac20212022$$

$$= frac31 : frac20212022$$

$$= frac31 cdot frac20222021$$

$$= frac60662021$$

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

a) $Large frac22021$ + $Large frac-52022$ + $Large frac-12021$ + $Large frac42022$

$$= left(frac22021 + frac-12021 ight) + left(frac-52022 + frac42022 ight)$$

$$= frac12021 + frac-12022$$

$$= frac2022 – 20212021 cdot 2022$$

$$=frac14086462$$

b) $1$ + $Large frac1-2$ – $5$ – $Large frac-34$

$$= (1 – 5) + left(frac1-2 – frac-34 ight)$$

$$= -4 + left(frac-24 + frac34 ight)$$

$$= -4 + frac14$$

$$= frac-164 + frac14$$

$$= frac-154$$

c) $Large frac43 cdot frac1500cdot frac256$

$$= left(frac43 cdot frac256 ight) cdot frac1500$$

$$= frac10018 cdot frac1500$$

$$= frac118 cdot 5 = frac190$$

Bài tập 2.2:

a) $Large frac719 cdot frac811$ + $Large frac719cdot frac311$ + $Large frac1219$

$$= frac719 cdot left(frac811 + frac311 ight) + frac1219$$

$$= frac719 cdot frac1111 + frac1219$$

$$= frac719 + frac1219 = 1$$

$$mathbfb); left(frac20212022 – frac115116 cdot frac117118 ight) cdot left(frac13 – frac14 -frac112 ight)$$