Phân số thập phân là gì

Để giúp những em ôn tậpPhân số thập phân, học tập 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này để giúp các em ôn tập thật xuất sắc bàiPhân số thập phân


*

1.1. Lý thuyết

a) những phân số: ( frac310) ; ( frac5100) ; ( frac171000) ; ... Bao gồm mẫu số là 10; 100; 1000; ... điện thoại tư vấn là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Phân số thập phân là gì

b) dìm xét:

( frac35=frac3.25.2=frac610) ; ( frac74=frac7.254.25=frac175100); ( frac20125=frac20.8125.8=frac1601000); ....

Một số phân số hoàn toàn có thể viết thành phân số thập phân.

Xem thêm: Dễ Thương Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dễ Thương Trong Tiếng Việt 20 đIềU Nã Y! / ĐÁ»C Cho Phụ Nữ

1.2. Lý giải giải bài bác tập sách giáo khoa

Bài 1 SGK trang 8: Đọc những phân số thập phân:

(frac910;frac21100;frac6251000;frac20051000000)

Giải

Chín phần mười;

Hai mươi kiểu mẫu phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

Bài 2 SGK trang 8: Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười; hai mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; 1 phần triệu.

Giải

Bảy phần mười:(frac710)

Hai mươi phần trăm:(frac20100)

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn:(frac4751000)

Một phần triệu:(frac11000000)

Bài 3 SGK trang 8: Phân số như thế nào dưới đấy là phân số thập phân?

(frac37;frac410;frac10034;frac171000;frac692000)

Giải

Các phân số thập phân là:(frac410;frac171000)

Bài 4 SGK trang 8: Viết số thích hợp vào ô trống:

a)(frac72 = frac7 imes ...2 imes ... = frac...10) b)(frac34 = frac3 imes ...4 imes ... = frac...100)

c)(frac630 = frac6:...30:... = frac...10) d)(frac64800 = frac64:...800:... = frac...100)

Giải

(eginarraylfrac910;frac21100;frac6251000;frac20051000000frac410;frac171000\frac37;frac410;frac10034;frac171000;frac692000\a),,,frac72 = frac7 imes 52 imes 5 = frac3510\b),,frac34 = frac3 imes 254 imes 25 = frac75100\c),,frac630 = frac6:330:3 = frac210\d),,frac64800 = frac64:8800:8 = frac8100endarray)


Bài 1: Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

(frac132;,frac1140;frac325;frac21250;frac1200.)

Giải

Phân số thập phân là phân số tất cả mẫu số là 10; 100; 1000;…Để viết các phân số đã mang đến thành phân số thập phân đề xuất áp dụng tính chất cơ phiên bản của phân số: Nhân tử số với mẫu số của mỗi phân số với một trong những thích hợp.

(frac132 = frac13,,x,,52,,,x,,5 = frac650100)

(frac1140 = frac11,,x,,2540,,x,,25 = frac2751000)

(frac325 = frac32,,x,,205,,x,,20 = frac640100)

(frac21250 = frac21,,x,,4250,,x,,4 = frac841000)

(frac1200 = frac1,,x,,5200,,x,,5 = frac51000)

Bài 2: Viết những phân số sau thành phân số thập phân rồi xếp theo sản phẩm tự từ nhỏ dại đến lớn:

(frac1120;frac910;frac725;frac6001000;frac1950)

Giải

(frac1120 = frac11,,x,,,520,,x,,,5 = frac55100;)

(frac910 = frac9,,x,,1010,,x,,10 = frac99100;)

(frac725 = frac7,,x,,,425,,x,,,4 = frac28100;)

(frac6001000 = frac600,,:101000,,:,,10 = frac60100;)

(frac1950 = frac19,,x,,250,x,,2 = frac38100)

Bài 3: Điền số phù hợp vào những ô trống:

(frac32 = frac3,,,x,, m<... m>2,,x,, m<... m> = frac m<... m>10)

(frac35 = frac3,,,x,,, m<... m>5,,x,,, m<... m> = frac m<... m>100)

(frac840 = frac8,,,,:,,, m<... m>40,,,:,,, m<... m> = frac m<... m>10)

(frac54900 = frac54,,,:,,, m<... m>,,900,,,:,,, m<... m> = frac<...>100)

Giải

(frac32 = frac3,,,x,, m<... m>2,,x,, m<... m> = frac m<... m>10) tuyệt (frac32 = frac3,,,x,, m<5>2,,x,, m<5 m> = frac m<15>10)

(frac35 = frac3,,,x,,, m<... m>5,,x,,, m<... m> = frac m<... m>100) giỏi (frac35 = frac3,,,x,,, m<20 m>5,,x,,, m<20 m> = frac m<60>100)

(frac840 = frac8,,,,:,,, m<... m>40,,,:,,, m<... m> = frac m<... m>10) tốt (frac840 = frac8,,,,:,,, m<4>40,,,:,, m<4 m> = frac m<2 m>10)

(frac54900 = frac54,,,:,,, m<... m>,,900,,,:,,, m<... m> = frac<...>100) tuyệt (frac54900 = frac54,,,:,,, m<9>,,900,,,:,,, m<9 m> = frac<6>100)