Quá khứ của help

Cách phân chia đụng từ bỏ help rất dễ, quý khách hàng yêu cầu ghi nhớ 3 dạng ngơi nghỉ bảng trước tiên nhằm hoàn toàn có thể chia hễ tự kia ngơi nghỉ ngẫu nhiên thời làm sao.Giờ chúng ta xem phương pháp chia cụ thể của đụng tự help sống bảng thứ 2 chi tiết rộng về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HELP

Nguyên thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
to help helping helped
Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Bây Giờ đơn help help helps help help help
Hiện tại tiếp diễn am helping are helping is helping are helping are helping are helping
Quá khứ đơn helped helped helped helped helped helped
Quá khứ tiếp diễn was helping were helping was helping were helping were helping were helping
Hiện tại hoàn thành have sầu helped have sầu helped has helped have helped have sầu helped have sầu helped
Lúc Này hoàn thành tiếp diễn have been helping have been helping has been helping have been helping have been helping have been helping
Quá khứ đọng trả thành had helped had helped had helped had helped had helped had helped
QK chấm dứt Tiếp diễn had been helping had been helping had been helping had been helping had been helping had been helping
Tương Lai will help will help will help will help will help will help
TL Tiếp Diễn will be helping will be helping will be helping will be helping will be helping will be helping
Tương Lai trả thành will have helped will have sầu helped will have sầu helped will have helped will have sầu helped will have helped
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been helping will have been helping will have sầu been helping will have sầu been helping will have sầu been helping will have been helping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would help would help would help would help would help would help
Conditional Perfect would have helped would have sầu helped would have sầu helped would have sầu helped would have helped would have helped
Conditional Present Progressive would be helping would be helping would be helping would be helping would be helping would be helping
Conditional Perfect Progressive would have sầu been helping would have been helping would have been helping would have been helping would have sầu been helping would have been helping
Present Subjunctive help help help help help help
Past Subjunctive helped helped helped helped helped helped
Past Perfect Subjunctive had helped had helped had helped had helped had helped had helped
Imperative help Let′s help help