REWARD LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Reward là gì

*
*
*

reward
*

reward /ri"wɔ:d/ danh từ sự thưởng, sự ttận hưởng công; sự báo đáp, sự báo oán chi phí thưởng, đồ thưởng (cho ai bắt được tội nhân...) sự hoàn lại tài sản mất nước ngoài cồn từ ttận hưởng, ttận hưởng công; báo ơn, báo oán
thù laoLĩnh vực: giao thông vận tải và vận tảithưởngphần thưởngthưởngmonetary reward: tiền thưởngchi phí hoa hồngchi phí thưởngtrả côngtrả thù laoextrinsic rewardthù lao trả thêmpecuniary rewardthù lao bởi tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reward, reward, rewarding, unrewarding

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reward, reward, rewarding, unrewarding


*

Xem thêm: Tiểu Sử Nghệ Sĩ Cải Lương Tài Linh Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Nghệ Sĩ Tài Linh

*

*

reward

Từ điển Collocation

reward noun

1 for effort, etc.

ADJ. considerable, great, high, huge, rich Top athletes enjoy rich rewards. | fitting, just, suitable, well-deserved | poor, scant It was a poor reward for years of devoted service. | tangible Victory brought glory as well as more tangible rewards. | economic, financial, material, monetary

VERB + REWARD earn, enjoy, gain, get, obtain, reap, receive sầu We are just starting to lớn reap the rewards of careful long-term planning. | bring, have, provide Hard work usually brings its own rewards. | deserve sầu You deserve a reward for all your efforts.

PREP. as a ~ Give sầu yourself some time off as a reward. | ~ for a reward for hard work rewards for employees who bởi their jobs well

PHRASES reward enough The look on her face when I told her was reward enough.

2 for helping the police

ADJ. big, huge, large, substantial | $trăng tròn,000, £10,000, etc. | cash

VERB + REWARD offer, put up | give sầu sb, pay sb | clayên ổn | get, receive sầu

REWARD + NOUN money

PREPhường. ~ for There is a reward for information leading to lớn an arrest.

Từ điển WordNet


n.

payment made in return for a service renderedthe offer of money for helping khổng lồ find a criminal or for returning lost property

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

rewards|rewarded|rewardingsyn.: award compensate pay remunerateant.: punish punishment