Số Đồng Phân Este


Bạn đang xem: Số đồng phân este

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho 0,15 mol este 1-1 chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau thời điểm phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản nghịch ứng là 12 gam với tổng trọng lượng sản phẩm cơ học thu được là 29,7 gam. Số đồng phân kết cấu của X toại nguyện các đặc thù trên là


Thủy phân chất X bởi dung dịch NaOH, chiếm được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z công dụng được cùng với Na ra đời khí H2. Hóa học X là


Thực hiện tại phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X solo chức với dung dịch NaOH nhận được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy trọn vẹn 2,07 gam Z buộc phải 3,024 lít O2 (đktc) nhận được lượng CO2 các hơn trọng lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút chiếm được khí T gồm tỉ khối so với ko khí bằng 1,03. CTCT của X là:


Đun 20,4 gam một hóa học hữu cơ A solo chức cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối hạt B cùng hợp hóa học hữu cơ C. Mang đến C bội phản ứng với mãng cầu dư thu được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn chiếm được khí D bao gồm tỉ khối so với O2bằng 0,5. Khi oxi hóa C bởi CuO được chất hữu cơ E không phản ứng cùng với AgNO3/NH3. Xác minh CTCT của A?


Hai este X, Y có cùng cách làm phân tử C8H8O2 và đựng vòng benzen vào phân tử. Mang đến 6,8 gam hỗn hợp gồm X cùng Y tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH làm phản ứng buổi tối đa là 0,06 mol, thu được hỗn hợp Z chứa 4,7 gam cha muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic bao gồm phân tử khối to hơn trong Z là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 vẫn phản ứng. Tên thường gọi của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên xuất phát từ một axit cacboxylic 1-1 chức và một ancol solo chức) nhận được 0,22 gam CO2 với 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn thích hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy trọn vẹn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Tỷ lệ số mol của vinyl axetat vào X là


Este X bao gồm các đặc điểm sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X chế tác thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường xung quanh kiềm được hóa học Y (tham gia phản nghịch ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bởi một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:


Một tất cả hổn hợp X có hai chất hữu cơ 1-1 chức. đến X phản bội ứng toàn vẹn với 500 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau làm phản ứng, thu được hỗn hợp Y tất cả hai muối bột của nhì axit cacboxylic cùng một rượu (ancol). Cho tổng thể lượng rượu thu được sinh hoạt trên chức năng với mãng cầu (dư), có mặt 3,36 lít H2 (ở đktc). Tất cả hổn hợp X gồm


Cho m gam láo hợp gồm hai hóa học hữu cơ solo chức, mạch hở công dụng vừa đủ với dung dịch cất 11,2 gam KOH, thu được muối hạt của một axit cacboxylic với một ancol X. Cho toàn bộ X công dụng hết với mãng cầu thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ kia là


Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam lếu hợp bao gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa cùng dung dịch X. Trọng lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban sơ đã biến hóa như vắt nào?


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X gồm hai este đồng phân nên dùng 27,44 lít khí O2, chiếm được 23,52 lít khí CO2 cùng 18,9 gam H2O. Nếu mang đến m gam X chức năng hết cùng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thì nhận được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong những số ấy có a mol muối Y cùng b mol muối hạt Z (MYXem thêm: Polizei - The Police Is / Are*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát