Tập hợp các số nguyên tố có 2 chữ số lớn hơn 51 có số phần tử là

- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp những số tự nhiênBài 3: Ghi số từ nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập phù hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ với phép chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: đồ vật tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc thù chia hết của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết mang lại 2, mang lại 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một trong những ra quá số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung lớn nhất. Bội chung bé dại nhấtTổng hợp triết lý Chương 1 (phần Số học Toán 6)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Tập hợp

Tập phù hợp là tư tưởng cơ bạn dạng thường sử dụng trong toán học cùng cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ.

Ví dụ:

+ Tập hợp những đồ vật (sách, bút) bỏ trên bàn.

+ Tập hợp học viên lớp 6A.

+ Tập hợp các số từ nhiên lớn hơn 7.

+ Tập hợp các chữ dòng trong hệ thống chữ cái Việt Nam.

2. Cách viết tập vừa lòng

+ tên tập đúng theo được viết bằng vần âm in hoa như: A, B, C,…

+ Để viết tập hợp thông thường sẽ có hai giải pháp viết:

• Liệt kê các phần tử của tập hợp

Ví dụ: A = 1; 2; 3; 4; 5

• Theo tính chất đặc trưng cho các bộ phận của tập thích hợp đó.

Ví dụ: A = {x ∈ N| x Các viết tập đúng theo được viết theo phong cách liệt kê các bộ phận của tập vừa lòng

Nên bí quyết viết và đúng là A = 1; 2; 3; 4

Chọn lời giải D.Bạn sẽ xem: Tập hợp những số nguyên tố có 2 chữ số to hơn 51 bao gồm số bộ phận là

Câu 2: mang lại B = 2; 3; 4; 5. Chọn lời giải sai trong những đáp án sau?

A.

Bạn đang xem: Tập hợp các số nguyên tố có 2 chữ số lớn hơn 51 có số phần tử là

2 ∈ B B. 5 ∈ B C. 1 ∉ B D. 6 ∈ B

Lời giải

Áp dụng cách áp dụng kí hiệu ∈:

+ 2 ∈ A đọc là 2 trực thuộc A hay những 2 thuộc phần tử của A.

+ 6 ∉ A gọi là 6 ko thuộc A hoặc là 6 ko là bộ phận của A.

Ta thấy 6 ko là bộ phận của tập hợp B nên 6 ∉ B

Chọn đáp án D.

Câu 3: Viết tập phù hợp A những số từ nhiên lớn hơn 5 và nhỏ tuổi hơn 10.

A. A = 6; 7; 8; 9 B. A = 5; 6; 7; 8; 9

C. A = 6; 7; 8; 9; 10 D. A = 6; 7; 8

Lời giải

Viết tập hòa hợp A dưới dạng liệt kê những phân tử

Tập đúng theo A tất cả các bộ phận lớn rộng 5 và nhỏ dại hơn 10 nên A = 6; 7; 8; 9

Chọn lời giải A.

Câu 4: Viết tập phù hợp P những chữ cái khác biệt trong các từ: “HOC SINH”

A. phường = H; O; C; S; I; N; H B. phường = H; O; C; S; I; N

C. p. = H; C; S; I; N D. p. = H; O; C; H; I; N

Lời giải

Các chữ cái khác nhau trong các từ “HOC SINH” là: H; O; C; S; I; N.

Nên phường = H; O; C; S; I; N

Chọn câu trả lời B.

Câu 5: Viết tập phù hợp A = 16; 17; 18; 19 bên dưới dạng chỉ ra đặc điểm đặc trưng

A. A = {x|15 Lời giải Nhận thấy những số tự nhiên 16; 17; 18; 19 là những số từ nhiên to hơn 15 và nhỏ tuổi hơn 20.

Nên A = {x|15

Câu 6: mang lại tập đúng theo A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập vừa lòng C có các phần tử thuộc tập A nhương ko thuộc tập hợp B là?

A. C = 5 B. C = 1; 2; 5 C. C = 1; 2 D.

Xem thêm: Hong Jin Young Là Ai - Ca Sĩ Nhạc Pop Hong Jin

C = 2; 4

Lời giải

Các bộ phận thuộc tập hơp A mà lại không nằm trong tập vừa lòng B là 1; 2

Nên tập hợp cần tìm là C = 1; 2

Câu 7: cho tập thích hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập thích hợp B = 3; 4; 5. Tập đúng theo C tất cả các phần tử thuộc tập A lẫn tập thích hợp B là?

A. C = 3; 4; 5 B. C = 3 C. C = 4 D. C = 3; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hợp A lẫn tập hòa hợp B là 3;4.

Nên tập hợp đề xuất tìm là C = 3; 4

Chọn lời giải D.

Câu 8: mang lại hình vẽ


*

Tập phù hợp D là?

A. D = 8; 9; 10; 12 B. D = 1; 9; 10 C. D = 9; 10; 12 D. D = 1; 9; 10; 12

Lời giải

Các số lớn hơn 22 và nhỏ tuổi hơn bởi 27 là 23; 24; 25; 26; 27

Nên tập hợp cần tìm là A = 23; 24; 25; 26; 27

Chọn giải đáp C.

Câu 10: Tập hợp p. Gồm những số trường đoản cú nhiên lớn hơn 50 với không to hơn 57. Tóm lại nào tiếp sau đây sai?

Tập hợp phường gồm các số từ bỏ nhien lớn hơn 50 cùng không lớn hơn 57 là 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Nên tập hợp kia là p. = 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Có 58 ∉ p

Chọn đáp án D.

Câu 11: mang đến hình vẽ sau


*

Tập hợp p. Và tập hợp Q gồm?

A. p = Huế; Thu; Nương ; Q = Đào; Mai

B. p. = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Đào; Mai

C. p. = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Mai

D. phường = Huế; Thu; Đào; Q = Đào; Mai

Lời giải

Tập hợp p gồm các bạn tên Đào; Huế; Nương; Thu

Tập thích hợp Q gồm chúng ta tên Mai; Đào

Nên ta có: p = Huế; Thu; Nương; Đào; Q = Đào; Mai

Chọn đáp án B.

Câu 12: mang đến hình vẽ sau:


*

Tập vừa lòng C và tập hợp D gồm?

A. C = 102; 106 với D = 20; 101; 102; 106

B. C = 102; 106 cùng D = 3; 20; 102; 106

C. C = 102; 106 với D = 3; 20; 101

C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106 Lời giải

Ta có: C = 102; 106 với D = 3; 20; 101; 102; 106

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: mang đến tập đúng theo A là các chữ chiếc trong nhiều từ: “Thành phố hồ nước Chí Minh”.

a) Hãy liệt kê các thành phần trong tập hợp A.

b) trong các kết luận sau, kết luận là đúng?

+ b trực thuộc tập phù hợp A

+ t ở trong tập hợp A

+ m trực thuộc tập đúng theo A.

Lời giải

a) Các phần tử trong tập phù hợp A là A = t; h; a; n; o; i; p; m

b) trong số kết luận, những kết luận đúng là

+ t trực thuộc tập hòa hợp A

+ m trực thuộc tập hợp A.

Câu 2: đến tập vừa lòng A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 cùng B = 1; 3; 5; 7; 9

a) Viết tập phù hợp C có các thành phần thuộc A dẫu vậy không nằm trong B