Phân Số

Kiểm tra tính đúng sai của từng đáp án, nhờ vào tính chất cân nhau của cặp phân số (dfracab = dfraccdleft( b,d e 0 ight)) nếu (ad = bc)


Đáp án A: vì ( - 2.10 e 4.5) phải (dfrac - 25 e dfrac410)

( Rightarrow ) A sai.

Bạn đang xem: Phân số

Đáp án B: bởi (left( - 2 ight).15 = left( - 6 ight).5 =-30) bắt buộc (dfrac - 25 = dfrac - 615)

( Rightarrow ) B đúng.

Đáp án C: (left( - 2 ight).15 e 6.5) yêu cầu (dfrac - 25 e dfrac615)

( Rightarrow ) C sai.

Đáp án D: bởi vì (left( - 2 ight).left( - 10 ight) e left( - 4 ight).5) yêu cầu (dfrac - 25 e dfrac - 4 - 10)

( Rightarrow ) D sai.


Đáp án buộc phải chọn là: b


...

Xem thêm: Tú Team Lâm Vlog Bao Nhiêu Tuổi Lê Tú Team Lâm Vlog, Thành Viên Team Lâm Vlog


Bài tập bao gồm liên quan


Mở rộng quan niệm phân số. Phân số đều nhau Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Viết phân số âm năm phần tám.


Trong các cách viết sau đây, bí quyết viết nào mang lại ta phân số:


Phần tô màu sắc trong hình sau trình diễn phân số nào?


*

Hãy viết phép phân chia sau đưới dạng phân số:$left( - 58 ight):73$


Phần tô màu sắc trong hình sau màn biểu diễn phân số nào?


*

Phân số nào sau đây bằng với phân số (dfrac - 25?)


Chọn câu sai?


Tìm số nguyên (x) biết (dfrac3515 = dfracx3?)


Điền số tương thích vào vị trí chấm $dfrac1590 = dfrac5...$


Cho tập (A = left 1; - 2;3;4 ight\). Gồm bao nhiêu phân số bao gồm tử số và mẫu số thuộc (A) mà gồm tử số khác mẫu mã số cùng tử số trái vết với mẫu mã số?


Viết(20,dm^2) dưới dạng phân số với đơn vị là mét vuông.


Cho các phân số: (dfrac1560;dfrac - 75;dfrac615;dfrac28 - 20;dfrac312)

Số cặp phân số bằng nhau giữa những phân số bên trên là:


Cho biểu thức (C = dfrac112n + 1) . Tìm toàn bộ các cực hiếm của $n$ nguyên để giá trị của $C$ là một số trong những tự nhiên.


Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của (n) nhằm (dfrac94n + 1) đạt cực hiếm nguyên.


Tổng những số (a;b;c) thỏa mãn nhu cầu (dfrac69 = dfrac12a = dfracb - 54 = dfrac - 738c) là:


Tính tổng các giá trị (x in Z) biết rằng ( - dfrac11137
*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát