Toán lớp 5 bài 1 ôn tập về phân số

Giải bài xích 1: Ôn tập về phân số phần hoạt động thực hành trang 3, 4, 5, 6, 7 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

1. Chơi trò giải trí “ghép thẻ”:

a) Ghép các thẻ ghi phân số với các hình được sơn màu phù hợp :

*

b) Em đọc các phân số trên cùng nêu tử số, mẫu số của từng phân số đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài 1 ôn tập về phân số

Phương pháp giải:

a) biện pháp đọc phân số: hiểu tử số rồi hiểu "phần" tiếp nối đọc chủng loại số.

b) Tử số là số thoải mái và tự nhiên viết trên gạch men ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Lời giải chi tiết:

a)

*

b) Đọc những phân số :

- Phân số (dfrac34) đọc là tía phần tư ; có tử số là 3, mẫu số là 4.

- Phân số (dfrac20100) hiểu là hai mươi phần một trăm; bao gồm tử số là 20, mẫu mã số là 100.

- Phân số (dfrac38) gọi là ba phần tám; có tử số là 3, chủng loại số là 8.

- Phân số (dfrac47) hiểu là tư phần bảy; bao gồm tử số là 4, mẫu số là 7.


Câu 2

a) Đọc ngôn từ sau và giải thích cho bạn nghe :

*

b) - Em viết một phân số tương tự như như bên trên rồi đố bạn đọc phân số đó. độc giả một phân số, em viết phân số tương ứng.

- Đổi vai thuộc thực hiện.

c) Nêu tử số và chủng loại số của mỗi phân số vừa viết.

Phương pháp giải:

a) phương pháp đọc phân số: gọi tử số rồi phát âm "phần" sau đó đọc chủng loại số.

b) Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Chủng loại số là số tự nhiên và thoải mái khác 0 viết dưới gạch ngang.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) phương pháp đọc phân số: đọc tử số rồi gọi "phần" tiếp đến đọc chủng loại số.

 Tử số là số tự nhiên viết trên gạch men ngang. Mẫu số là số thoải mái và tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

b) Ta có thể viết một vài phân số và bí quyết đọc của chính nó như sau :

- Phân số (dfrac56) gọi là năm phần sáu.

- Phân số (dfrac3553) hiểu là ba mươi lăm phần năm mươi ba.

c) - Phân số (dfrac56) tất cả tử số là 5, mẫu số là 6.

- Phân số (dfrac3553) có tử số là 35, mẫu mã số là 53.


Câu 3

a) Đọc chú ý sau rồi tìm thêm ví dụ cho mỗi chú ý. 

Chú ý:

1. Có thể cần sử dụng phân số để ghi tác dụng của phép chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên khác (0). Phân số đó cũng khá được gọi là thương của phép phân chia đã cho.

Ví dụ: (7:8 = dfrac78); (11: 5 = dfrac115); (9:100=dfrac9100); ...

2. Mọi số tự nhiên và thoải mái đều có thể viết thành phân số bao gồm mẫu số là (1).

Ví dụ: (4 = dfrac 41); (301= dfrac 3011); (2014= dfrac 20141); ...

3. Số (1) có thể viết thành phân số bao gồm tử số và chủng loại số bằng nhau và khác (0).

Ví dụ: (1=dfrac 66); (1=dfrac 4949); (1=dfrac 2014201); ...

4. Số (0) có thể viết thành phân số bao gồm tử số là (0) và chủng loại số khấc (0).

Ví dụ: (0=dfrac 09); (0=dfrac 01); (0=dfrac 02013); ...

b) trao đổi với các bạn về các để ý trên và các ví dụ em tìm được.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ chăm chú rồi tra cứu thêm những ví dụ tương tự.

Lời giải bỏ ra tiết:

Em có thể tìm thêm các ví dụ khác như sau :

a) (3:5 = dfrac35); (2: 9 = dfrac29); (14:123=dfrac14123); ...

b) (14 = dfrac 141); (45= dfrac 451); (2019= dfrac 20191); ...

c) (1=dfrac 88); (1=dfrac 7272); (1=dfrac 10081008); ...

d) (0=dfrac 015); (0=dfrac 034); (0=dfrac 0999); ...


Câu 4

a) Đọc những phân số sau: (dfrac78;dfrac59;dfrac75100;dfrac5697;dfrac1223)

b) Nêu tử số và chủng loại số của mỗi phân số trên.

Xem thêm: Still On A Roll Là Gì ? I Am On A Roll Có Nghĩa Là Gì

Phương pháp giải:

a) biện pháp đọc phân số: đọc tử số rồi đọc "phần" kế tiếp đọc chủng loại số.

b) Tử số là số thoải mái và tự nhiên viết trên gạch ngang. Chủng loại số là số thoải mái và tự nhiên khác (0) viết bên dưới gạch ngang. 

Lời giải chi tiết:

*


Câu 5

a) Viết những thương số sau bên dưới dạng phân số:

(5 : 8) ; (34 : 100) ; (9 : 17)

b) Viết những số tự nhiên sau bên dưới dạng phân số có mẫu số là một trong những :

5; 268; 1000

c) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: 

(5 = dfrac5...,,;) (1 = dfrac257...,,;) (0 = dfrac...10,,;) (2:,,,... = dfrac...7,,)

Phương pháp giải:

Dựa vào các chăm chú :

1. Có thể dùng phân số để ghi tác dụng của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác (0). Phân số đó cũng được gọi là thương của phép phân tách đã cho.

2. Phần nhiều số tự nhiên và thoải mái đều hoàn toàn có thể viết thành phân số tất cả mẫu số là (1).

3. Số (1) có thể viết thành phân số bao gồm tử số và mẫu mã số đều bằng nhau và khác (0).

4. Số (0) có thể viết thành phân số có tử số là (0) và mẫu số khấc (0).

Lời giải đưa ra tiết:

a) (5:8 = dfrac58); (34: 100 = dfrac34100); (9:17=dfrac917)

b) (5=dfrac 51); (268=dfrac 2681); (1000=dfrac 10001)

c) Viết số thích hợp vào khu vực chấm: 

(5 = dfrac51,,;) (1 = dfrac257257,,;)

(0 = dfrac010,,;) (2:,7 = dfrac27,,)


Câu 6

Chơi trò đùa “Tìm bạn”:

- Mỗi chúng ta nhận một thẻ ghi phân số, ví dụ điển hình :

*

- Tìm chúng ta có thẻ ghi phân số bởi phân số ghi bên trên thẻ bản thân có

- Đọc các cặp phấn số bằng nhau ghi trên thẻ cùng giải thích cho chính mình nghe.

Phương pháp giải:

- Mỗi chúng ta nhận một thẻ tất cả ghi phân số, rút gọn gàng về về tối giản và nhẩm các phần số khác bởi phân số mình đã có.

- Tìm bạn có phân số bởi giá trị phân số của mình, ghép cặp.

- Đọc những cặp phân số đều nhau ghi bên trên thẻ và phân tích và lý giải cách làm.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu :

Trong phân số sẽ cho, các bạn ghép theo cặp sau đấy là đúng :

(dfrac 312 = dfrac 416= dfrac 624 = dfrac 832) (vì đều bởi (dfrac 14))

(dfrac 212 = dfrac 318 = dfrac 636) (vì đều bằng (dfrac 16))

(dfrac 210 = dfrac 315 = dfrac 525= dfrac 735) (vì đều bằng (dfrac 15))


Câu 7

a) Đọc nội dung sau :

Tính chất cơ phiên bản của phân số

• nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.

• Nếu phân chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số mang lại cùng một vài tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

 Ví dụ 1 : (dfrac78 = dfrac7 imes 38 imes 3 = dfrac2124.)

 Ví dụ 2 : (dfrac4236 = dfrac42:636:6 = dfrac76)

b) lấy ví dụ minh họa tính chất cơ phiên bản của phân số với giải thích cho chính mình nghe.

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số.

Lời giải bỏ ra tiết:

b) Ta rất có thể lấy ví như sau :

(dfrac25 = dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410,,;) (dfrac38 = dfrac3 imes 48 imes 4 = dfrac1232,.)


Câu 8

a) Đọc ví dụ như sau và nêu bí quyết rút gọn phân số :

Ví dụ : (dfrac60150 = dfrac60:10150:10 = dfrac615)( = dfrac6:315:3 = dfrac25)

Hoặc : (dfrac60150 = dfrac60:30150:30 = dfrac25)

b) rước ví dụ giống như và giải thích cho bạn nghe.

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể làm như sau: 

• Xét xem tử số và chủng loại số cùng chia hết mang đến số tự nhiên nào to hơn 1. 

• Chia tử số và chủng loại số mang lại số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận ra phân số buổi tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

a) khi rút gọn gàng phân số có thể làm như sau: 

• Xét coi tử số và mẫu số cùng chia hết cho số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn 1. 

• Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi cảm nhận phân số tối giản.

b) Ta rất có thể lấy ví như sau :

(dfrac1220 = dfrac12:420:4 = dfrac35) ; (dfrac3584 = dfrac35:784:7 = dfrac512)


Câu 9

a) Đọc các ví dụ sau với nêu cách quy đồng mẫu số nhị phân số trong từng trường vừa lòng : 

Ví dụ 1 : Quy đồng chủng loại số của nhì phân số (dfrac15) cùng (dfrac53.)

Lấy tích (4 imes 3 = 12) là chủng loại số tầm thường (MSC). Ta bao gồm :

(dfrac14 = dfrac1 imes 34 imes 3 = dfrac312;) (dfrac53 = dfrac5 imes 43 imes 4 = dfrac2012)

Ví du 2 : Quy đồng mẫu số hai phân số (dfrac59) cùng (dfrac736.)

Nhận xét : (36:9 = 4), chọn (36) là MSC.

Ta có : (dfrac59 = dfrac5 imes 49 imes 4 = dfrac2036,,;) giữ nguyên phân số (dfrac736.)

Chú ý : Nếu mẫu số của phân số này phân chia hết mang đến mẫu số của phân số kia thì ta hoàn toàn có thể lấy mẫu mã số lớn hơn làm mẫu mã số chung

Ví dụ 3 : Quy đồng chủng loại số của hai phân số (dfrac16) cùng (dfrac38.)

Nhận xét : lựa chọn (24) là MSC vì chưng (24) chia hết cho cả (6) cùng (8).

Ta tất cả :

(dfrac16 = dfrac1 imes 46 imes 4 = dfrac424;)(dfrac38 = dfrac3 imes 38 imes 3 = dfrac924.)

b) lấy ví dụ tương tự và giải thích cho mình nghe.

Phương pháp giải:

a) Đọc kĩ các ví dụ mẫu rồi từ kia nêu phương pháp quy đồng mẫu số nhị phân số vào từng trường hợp.

b) phụ thuộc ví dụ và cách quy đồng những mẫu số nêu ra tại đoạn a) để đưa các lấy ví dụ như tương tự.

Lời giải đưa ra tiết:

a) +) Trường thích hợp 1 :

Khi quy đồng mẫu mã số nhì phân số ta hoàn toàn có thể làm như sau :

 Lấy tử số và mẫu số của phân số trước tiên nhân với mẫu mã số của phân số máy hai.

 Lấy tử số và chủng loại số của phân số đồ vật hai nhân với chủng loại số của phân số sản phẩm nhất.

+) Trường phù hợp 2 : Nếu mẫu số của phân số này phân chia hết mang đến mẫu số của phân số cơ thì ta rất có thể lấy mẫu mã số to hơn làm mẫu số chung

• Tìm thừa số phụ : lấy chủng loại số tầm thường chia mang lại mẫu số bé bỏng hơn.

• Nhân cả tử số và chủng loại số của phân số tất cả mẫu số bé xíu với quá số phụ.

• Giữ nguyên phân số có mẫu số lớn.

+) Trường phù hợp 3 : Tìm chủng loại số chung bé dại nhất phân chia hết cho cả 2 chủng loại số đã cho rồi quy đồng mẫu số các phân số.

b) Ta có thể lấy ví dụ như sau : Quy đồng mẫu số những phân số :

+) (dfrac23) và (dfrac35.)

Chọn (15) là mẫu số phổ biến (MSC). Ta có :

(dfrac23 = dfrac2 imes 53 imes 5 = dfrac1015;)( dfrac35 = dfrac3 imes 35 imes 3 = dfrac915)

+) (dfrac724) cùng (dfrac38.)

Chọn (24) là MSC.

Ta có : (dfrac38 = dfrac3 imes 38 imes 3 = dfrac924,,;) không thay đổi phân số (dfrac724)

+) (dfrac56) và (dfrac79.)

Chọn (18) là MSC. Ta gồm :

(dfrac56 = dfrac5 imes 36 imes 3 = dfrac1518;)( dfrac79 = dfrac7 imes 29 imes 2 = dfrac1418.)


Câu 10

a) Rút gọn các phân số sau: (dfrac2432;) (dfrac1435;) (dfrac3025;) (dfrac6336.)

b) Quy đồng mẫu số những phân số sau:

 (dfrac35) cùng (dfrac47) ; (dfrac23) với (dfrac56) ; (dfrac49) và (dfrac16).

Phương pháp giải:

a) khi rút gọn phân số rất có thể làm như sau: 

• Xét xem tử số và mẫu số cùng phân chia hết mang đến số tự nhiên nào to hơn 1. 

• Chia tử số và mẫu mã số mang lại số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho tới khi nhận thấy phân số tối giản.

b) Quy đồng mẫu số những phân số theo các cách đã học sinh hoạt trên.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac2432 = dfrac24:832:8 = dfrac34,,;)

(dfrac1435,, = dfrac14:735:7 = dfrac25;)

(dfrac3025 = dfrac30:525:5 = dfrac65,;)

(dfrac6336 = dfrac63:936:9 = dfrac74.)

b)

+) (dfrac35) và (dfrac47)

Chọn (35) là MSC. Ta gồm :

(dfrac35 = dfrac3 imes 75 imes 5 = dfrac2135; dfrac47 = dfrac4 imes 57 imes 5 = dfrac2035)

+) (dfrac23) với (dfrac56)

Chọn (6) là MSC.

Ta bao gồm : (dfrac23 = dfrac2 imes 23 imes 2 = dfrac46,,;) giữ nguyên phân số (dfrac56).

+) (dfrac49) và (dfrac16) ;

Chọn (18) là MSC. Ta gồm :

(dfrac49 = dfrac4 imes 29 imes 2 = dfrac818;) (dfrac16 = dfrac1 imes 36 imes 3 = dfrac318)


Câu 11

Viết một phân số bởi mỗi phân số sau : 

(dfrac59,,; quad quad dfrac78,,; quad quad dfrac2442.)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số

- giả dụ nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số vẫn cho.

- Nếu phân tách hết cả tử số và mẫu mã số của một phân số mang đến cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn cho.