Văn hóa tiếng anh

Văn uống hóa là 1 đề bài được rất nhiều người yêu thích. Tìm gọi văn hóa, làng hội đưa về cho chính mình trí thức. Khám phá những phong tục xuất sắc rất đẹp giúp bạn trnghỉ ngơi phải yêu nước nhà, nhỏ bạn và thêm ham mê du lịch.


Bạn đang xem: Văn hóa tiếng anh


Xem thêm: Sale Là Gì ? Bật Mí 16 Kỹ Năng Cần Có Của 1 Salesman Sales Là Gì


Xem thêm: Donate Là Gì ? "Mỏ Vàng" Của Streamer Việt Nam Ở Đây Chứ Đâu!


Nếu si mê văn hóa truyền thống, hẳn các bạn cũng đê mê tìm hiểu những vùng đất bắt đầu. Vậy bạn nên mày mò các từ vựng giờ đồng hồ Anh phượt về văn hóa truyền thống, bạn sẽ thêm yêu dấu lĩnh vực này đấy!

*

Các từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh phượt về vnạp năng lượng hóa

Acculturation /əˌkʌltʃəˈreɪʃn /: sự đón nhận với đổi khác văn uống hóa

Assimilate /əˈsɪməleɪt/: đồng hóa

Ancient monument /ˈeɪnʃənt ˈmɑːnjumənt/: tượng đài cổ

Buddhist culture /ˈbʊd.ɪst. ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống Phật giáo

Belief /bɪˈliːf/: niềm tin

Confucius culture /kənˈfjuː.ʃəs.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa Nho giáo

Christian culture /ˈkrɪs.ti.ən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Cơ Đốc giáo

Civilization /ˌsɪvələˈzeɪʃn/: nền văn minh

Conformity /kənˈfɔːm/: sự tuân theo

Cultural conflicts /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈkɒn.flɪkt/: sự xung đột văn uống hóa

Cultural Diffusion /ˈkʌl.tʃɚ.əl dɪˈfju·ʒən/: sự lan truyền vnạp năng lượng hóa

Cultural diversity /ˈkʌl.tʃɚ.əl daɪˈvɜː.sə.ti/: đa dạng văn hóa

Cultivation culture /ˈkʌl.tə.veɪ.ʃən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống tu luyện

Cultural exchange /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/: thảo luận văn uống hóa

Cultural integration /ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: hội nhập vnạp năng lượng hóa

Cultural assimilation /ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn/: sự đồng hóa về văn uống hóa

Cultural difference /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: sự khác biệt văn hóa

Cultural specificity /ˈkʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti/: nét đặc trưng văn uống hóa

Cultural uniqueness /ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs/: nét độc đáo trong vnạp năng lượng hóa

Cultural festival /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: lễ hội văn uống hóa

Cultural heritage /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/: di tích văn uống hoá

Culture shock /ˈkʌltʃər ʃɑːk/: cú sốc vnạp năng lượng hóa

Cultural variation /ˈkʌltʃərəl.ver.iˈeɪ.ʃən/: sự biến dị văn uống hóa

Cultural homogenization /ˈkʌl.tʃɚ.əl həˌmɒdʒ.ɪn.aɪˈzeɪ.ʃən/: sự đồng nhất văn hóa

Cultural landscape /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈlænd.skeɪp/: chình ảnh quan lại văn uống hóa

Cultural tradition – /ˈkʌl.tʃɚ.əl trəˈdɪʃ.ən/: truyền thống vnạp năng lượng hóa

Cultural trait /ˈkʌl.tʃɚ.əl treɪt/: nét văn uống hóa

Culture hearth /ˈkʌl.tʃɚ.əl hɑːθ/: cái nôi văn uống hóa

Discriminate (against smb) /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst/: sáng tỏ đối xử (cùng với ai)

Dialect /’daɪ.ə.lekt/: tiếng địa phương

Semi – divine culture /ˈsem.aɪ. dɪˈvaɪn, ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa bán Thần

Ethical standard /ˈeθɪkl stændərd/: chuẩn mực đạo đức

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

Ethnocentrism /ˌeθ·noʊˈsen·trɪz·əm/: công ty nghĩa dân tộc

Eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt /: nhiều loại trừ

Folk culture /foʊk kʌltʃər/: văn hóa truyền thống dân gian

Global culture /ˈɡləʊ.bəl ˈkʌl.tʃər/: sự toàn cầu hóa văn hóa

Global village /ˈɡləʊ.bəl ˈvɪl.ɪdʒ/: làng văn uống hóa

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử kế hoạch sử

Intangible cultural heritage of humanity: di sản văn hóa phi đồ vật thể của nhân loại

Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hội nhập

Islamic culture /ˈɪz.læm.ˈkʌl.tʃər/: văn hóa truyền thống Hồi giáo

Local culture /ˈləʊ.kəl ˈkʌl.tʃər/: vnạp năng lượng hóa địa phương

Material culture /məˈtɪə.ri.əl ˈkʌl.tʃər/: chất liệu văn uống hóa

National identity /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: bản sắc dân tộc

Oral tradition /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/: truyền miệng

Perceptions /pəˈsep.ʃən/: nhận thức

Prejudice /ˈpredʒudɪs/: thành kiến, thành kiến

Religion /rɪˈlɪdʒ.ən/: tôn giáo

Ritual /ˈrɪtʃuəl/: lễ nghi

Race conflict /reɪs kɑːnflɪkt/: xung đột nhiên sắc đẹp tộc

Racism /ˈreɪsɪzəm/: nhà nghĩa khác nhau chủng tộc

Show prejudice (against smb/smt) /predʒudɪs əˈɡeɪnst/: biểu hiện thành kiến (cùng với ai, loại gì)

Segregation /ˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/: sự tách riêng rẽ, sự phân tách tách, sự phân biệt phối hợp tôn giáo, tín ngưỡng, màu da…

Subculture /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/: vnạp năng lượng hóa nhóm, vnạp năng lượng hóa vùng miền

Time-honored / Long –standing culture /ˈtɑɪm ˌɑn·ərd/: nền vnạp năng lượng hóa thọ đời

Taoist culture /ˈdaʊ. ɪst.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Đạo gia

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/: được duy trì gìn, bảo tồn tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/: được bắt nguồn từ

To be distorted /dɪˈstɔːrtid/: bị bóp méo, xuim tạc

To be handed down /tu bi hændid daʊn/: được lưu giữ truyền

To be imbued with national identity /tu bi ɪmˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: đậm chất phiên bản dung nhan dân tộc

To be at risk / tu bi æt rɪsk/: gồm nguy cơ, nguy hiểm

Traditional culture /trəˈdɪʃ.ən.əl.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống truyền thống

Values /ˈvæl.juː/: giá trị

Wonder /ˈwʌndər/: kỳ quan

Quý khách hàng đã học hoàn thành các “Từ vựng giờ đồng hồ Anh phượt về các nền văn hóa phong phú” vày aroma share chưa? Aroma hy vọng bạn sẽ áp dụng những tu vung tieng anh du lich này một bí quyết công dụng và hãy tìm hiểu thêm các nền văn hóa khác nhé!